วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

หลักการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปลากอง


                   
หลักการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปลากอง

               1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการ
          2. เน้นเด็กเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
         3. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
         4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้
         5. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัวและชุมชนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น